Young Impact

Vandaag, 16 februari 2017, heeft groep 8 de ‘kick-off’ van het project Young Impact.
Drie meiden hebben het project geïntroduceerd bij onze leerlingen.
De kinderen hebben vandaag ervaren dat jij, als mens, het verschil kunt maken door iets (ook al is het klein) voor een ander te doen.
Kinderen beseffen dat zij het verschil kunnen maken.
Na de ‘kick-off’ hebben zij verschillende workshops gevolgd over het woord ‘impact’ en hebben zij ook kunnen ontdekken welke kwaliteiten zij eigenlijk hebben (individueel en als groep). Vervolgens hebben zij een filmpje gemaakt en zijn ze aan de slag gegaan met ideeën. De kinderen gaan namelijk in groepjes zelf een project op poten zetten waarin zij het verschil zijn voor andere mensen (of dieren). Het was een buitengewoon bijzondere ochtend.
Op 30 mei worden de kinderen vervolgens beloond met een afsluitende bijeenkomst in het Ziggodome in Amsterdam. Dit wordt een groot evenement voor alle kinderen die het verschil hebben gemaakt.
Kortom… wordt vervolgd!

Blog ‘Onze school is gezond’

Onze school heeft in januari 2017 het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn hiermee de eerste basisschool in Amstelveen.
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. We zetten de Jump-in gedachte hiermee voort.
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en sport. Hiervoor zetten we veel verschillende sporten in, zoals dans, acrobatiek, schermen, judo, tafeltennis, tennis, karate, free running en voetbal.

Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Blog ‘talentontwikkeling’

Een studiedag ‘talentontwikkeling’, waarom eigenlijk? Deze studiedag stond in het teken van het onderstrepen van de ‘S’ achter onze schoolnaam ‘OBS de Pioniers’.
De ‘S’ staat namelijk voor al onze leerlingen, onze ouders én de teamleden. De Pioniers, dat zijn wij! De woorden ‘Samen Ontdekken Persoonlijk Groeien staan daarbij centraal. We willen naar een programma waarbij buurt, school en ouders samenwerken aan talentontwikkeling van kinderen. De 21 eeuw vaardigheden zijn daarbij van belang: creativiteit, kritisch denken, probleem oplossend vermogen, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering en digitale geletterdheid.

Het is belangrijk om je te realiseren dat talent niet gaat over excelleren (mag wel, maar hoeft niet), maar juist om interesse en motivatie. Daarbij komt niet elk talent zomaar bovendrijven, je moet de kans krijgen dingen uit te proberen. Talentontwikkeling is niet alleen maar leuk, maar ook een ontdekking van de eigen persoonlijkheid, van het eigen kennen en kunnen.
Daarnaast hebben we ons nog verder verdiept in het coöperatief leren. De coöperatieve werkvormen sluiten mooi aan bij vormen van talentontwikkeling.
We laten de leerlingen groeien, daarom mogen de kinderen bij ons blijven pionieren en ontdekken. Elke dag weer!

Blog ‘ouders als partner’

We (team en ouders) hebben in november twee gesprekken gehad over ‘ouder als partner’ en over het zijn van een ‘school in de wijk’.
In januari 2017 treffen we elkaar weer op twee avonden om over deze twee onderwerpen door te praten.
De gesprekken zijn mooi. Je leert een andere kant van elkaar kennen. Dit is een verrijking voor beide partijen en dus ook een mooie verrijking voor ons onderwijs. Ouders hebben vele talenten door hun beroep, hobby’s, sport of anders… Veel van deze talenten zijn op verschillende manieren door de school te gebruiken. Hoe mooi is het dat een hele creatieve moeder helpt met het maken van kerststukjes? En hoe mooi is het dat een andere moeder, die architect is, ons helpt met het herinrichten van de twee hallen? En dat een vader, die piloot is, een les geeft over het onderwerp ‘schaal’ aan een bovenbouwgroep?
Het waren twee bijzondere avonden, die gelijk heel concreet ons onderwijs verrijkten.
We rekenen erop dat we in januari minstens zulke mooie en goede gesprekken hebben.
Ouders bedankt voor deze fijne samenwerking.

Blog: We zijn ‘meer’ dan OBS de Pionier

Het is vandaag de laatste dag van de herfstvakantie en ik heb zin in morgen!
Vanaf morgen zijn we zichtbaar meer dan alleen ‘OBS de Pionier’.
OBS de Pionier staat voor kwalitatief goed onderwijs. We behalen mooie resultaten en we zijn trots op onze leerlingen.
Daarnaast willen we méér en daarom komt er een ‘S’ achter de naam van de school.
We heten vanaf morgen ‘OBS de Pioniers’. Het gaat niet meer over het gebouw, het gaat over de kinderen, de ouders en het team.
Het gaat over resultaat behalen met ontdekkend leren en met een doorgaande leerlijn in een open en persoonlijke sfeer.
Vier belangrijke woorden daarbij zijn ‘Samen Ontdekken Persoonlijk Groeien’.
Hieronder vindt u ons nieuwe logo en onder de knop ‘school’ vindt u de knop ‘brochure OBS de Pioniers’.
Deze brochure geeft u meer informatie over ‘ons onderwijs en meer’.

Foto-bord-logo-ingang-school

 

Blog: Zin in het nieuwe schooljaar

Op maandag 29 augustus zijn we gestart, gestart met een nieuw schooljaar.
Een schooljaar waarbij de visie centraal komt te staan.
Een visie die zich deels richt op gedegen onderwijs, dat we ongeveer twee jaar geleden scherp ingericht hebben.
Een visie die zich daarnaast ook deels gaat richten op andere vormen van leren.
Dit samen moet kinderen goed voorbereiden op het leren in de 21ste eeuw.
Welke beroepen bestaan er over 10 jaar?
Volgens mij kunnen we op die vraag geen volledig antwoord geven.
We gaan vooral aan de slag met vaardigheden, vaardigheden om goed voorbereid te zijn op de toekomst.
We hebben zin in het neerzetten van onze visie en nemen u graag mee met onze reis dit schooljaar.
We houden u op de hoogte!

Blog ‘Fijne vakantie’

Het is vandaag vrijdag 15 juli, morgen begint de zomervakantie.
We kijken terug op een goed jaar, een schooljaar met een jubileum, de school bestaat namelijk alweer 35 jaar.
We hebben verschillende activiteiten gedaan om dit te vieren (u kunt o.a. kijken onder de knop groepen en onder de knop filmpjes).
Het is tijd geworden om dit schooljaar af te ronden en alvast een nieuw jaar voor te bereiden.

We zijn er trots op dat ons onderwijs gedegen staat. Hier hebben we twee jaar hard aan gewerkt met een mooi resultaat.
Volgend schooljaar willen we dit gedegen onderwijs behouden, maar we willen ook meer. We willen een breder aanbod aanbieden van verschillende vormen van leren.
We gaan voor onderwijs in de breedste zin van het woord.

Voor nu wensen we alle kinderen, ouders en verzorgers een hele fijne vakantie. Geniet van het gezin, de vrije tijd en de rust.
We wensen groep 8 een mooie start in het Voortgezet Onderwijs.
We zien alle andere kinderen graag weer terug op maandag 29 augustus, tot dan.

 

Blog ‘mooie uitstroom VO’

Onze groep 8 laat een mooie uitstroom zien richting het Voortgezet Onderwijs.
We zijn trots op onze leerlingen, want zij hebben er hard voor gewerkt, 8 jaar lang bij ons op school.
In het tabel hieronder ziet u de goede uitstroomgegevens.
Nu maakt groep 8 zich klaar voor de eindmusical en een weekje kamp.
Dit zijn nog even twee ‘dingen’ te doen om het groep 8 ‘geheel’ af te ronden.
Langzaam aan gaan zij op naar volgend schooljaar, op naar het Voortgezet Onderwijs.
Dit is loslaten van onze kant, toch altijd wel weer even spannend (en hiermee bedoel ik even niet voor de leerlingen, maar voor ouders en teamleden).
We wensen al onze groep-achters heel veel succes en vooral een mooie verdere schoolloopbaan.
Nu gaan we eerst nog ruim 6 weken van jullie genieten!

Uitstroom Aantal % Pionier Landelijk
VWO 2 7%  

73%

 

60%

HAVO-VWO 4 14%
HAVO 6 21%
VMBO-T-HAVO 0 0%
VMBO-T 9 31%
VMBO-KT 1 3%  

27%

 

40%

VMBO-K 6 21%
VMBO-BK 0 0%
VMBO-B 1 3%

Blog ‘woordenschatonderwijs’

Wij, als school, vinden het technisch lezen en het woordenschatonderwijs buitengewoon belangrijk.
Wij vinden dat bovengenoemde vakken het fundament zijn voor schoolsucces (cognitief gezien).
Woordenschatonderwijs is echt niet alleen voor kinderen met een kleinere woordenschat, dit wordt vaak gedacht.
Woordenschatonderwijs is juist voor alle kinderen, dus ook voor de sterke leerlingen. We denken immers in woorden.
Er bestaan namelijk een hoop moeilijke woorden, waar je veel van kunt leren (woordenschatopbouw).
We kunnen de rol van woordkennis in het onderwijs nauwelijks overschatten.

Wist u dat:
– Kinderen 3.000 woorden moeten kennen om goed naar groep 3 te gaan (om goed aan technisch lezen te kunnen beginnen).
– Kinderen 17.000 woorden moeten kennen om goed voorbereid naar het Voortgezet Onderwijs te gaan.
– Kinderen 1.000.000 woorden moeten lezen om 1000 nieuwe woorden te kunnen onthouden.
– Een kind ongeveer een woord zeven keer gehoord moet hebben in verschillende contexten, voordat het kind het woord echt kent.
– Een kind sneller een woord leert als het woord aan een kapstok (netwerk) gehangen kan worden.
– Een kind met een grote woordenschat veel betekenissen kent.
– Een kind uit een laag milieu 3.000.000 woorden per jaar hoort (interactie met bijvoorbeeld ouders), een kind uit een midden milieu hoort 6.000.000 woorden op jaarbasis op het thuisfront en uit een hoog milieu spreken we van 11.000.000 woorden. Interactie met uw kind is ontzettend belangrijk!

Werken aan woordenschat is werken aan schoolsucces.
We zijn nu ruim anderhalf jaar onderweg met het neerzetten van goed woordenschatonderwijs.
We zijn er trots op hoe in alle groepen op een eenduidige wijze het woordenschatonderwijs staat.

 

Blog ‘Nieuwsgierig naar resultaten en opbrengsten’

De M-toetsen van Cito zijn achter de rug.
We nemen twee keer per jaar Cito toetsen af (M betekent in het Midden van het schooljaar en E aan het Einde).
Deze M-toetsen nemen de groepsleerkrachten in januari af.
Vervolgens worden deze toetsen nagekeken met een nieuwsgierige blik, benieuwd naar de ontwikkeling van ieder kind.

De leerkrachten analyseren deze toetsen op individueel niveau en op groepsniveau. Vervolgens worden de groepsplannen bijgesteld, zodat vanuit de M-toetsen ook de aanpak voor aankomende periode wordt neergezet. De rapporten worden vervolgens geschreven, want uiteraard zijn de kinderen en de ouders zelf ook benieuwd naar de ontwikkeling. Tevens laten niet alle onderdelen zich toetsen, terwijl deze onderdelen net zo belangrijk zijn. Denk hierbij aan het creatieve brein van het kind, de sportiviteit, het sociale gedrag en bijvoorbeeld de kennis van de wereld (onderschat deze niet). We genieten van ontwikkeling bij kinderen in de breedste zin van het woord.

We kijken ook op schoolniveau met elkaar naar de resultaten en opbrengsten. We zoomen met name in op de trend van drie aaneengesloten schooljaren, hier zijn we als team weer heel nieuwsgierig naar. We willen weten hoe onze aanpak op de verschillende vakken bijdragen aan nog meer ontwikkeling bij de kinderen en welke zaken minder hebben bijgedragen. Op deze manier wordt ons onderwijs steeds ‘steviger’. We hebben tijdens de studiedag van 17 februari teruggekeken op de trend van 2014 t/m 2016.
We zijn buitengewoon trots op de stappen die de groepen hebben gezet. We hebben gemiddeld genomen op alle vakgebieden vooruitgang geboekt, dit is buitengewoon fijn. Het technisch lezen steekt daar vervolgens met kop en schouders boven. We scoren hier zeer hoog mee. De investering is dan ook niet gering, maar technisch lezen is een belangrijke voorwaarde voor schoolsucces. Wij doen deze investering dan ook graag. Maar ook de resultaten van Rekenen&Wiskunde, Spelling, Begrijpend Lezen en Woordenschat laten een positieve trend zien.
Het plan van aanpak wat een jaar geleden met het team gemaakt is blijkt effectief te zijn. We scherpen graag nog op bepaalde punten aan, omdat we steeds meer weten over de impact van onze aanpak (wat doet er toe) en wij ook de ontwikkelingen volgen in het onderwijs.

We zijn voor nu weer nieuwsgierig naar hoe de kinderen straks de E-toetsen gaan maken én hoe zij zich verder ontwikkelen op alle andere genoemde gebieden.
Wat hebben we toch een mooi vak, waarbij wij regelmatig nieuwsgierig mogen zijn naar de ontwikkeling van onze kinderen.